سهم 30 درصدی مشترکین پرمصرف از کل مصرف برق کشور
1397/07/01