تولید 6218 مگاوات ساعت برق در سد شهید رجایی
1397/06/13