توليد 1.4 ميليارد کيلووات ساعت انرژي در نيروگاه‌ ‌نكا
1397/06/20