تمامی خانوارهای شهری و روستایی سمنان از نعمت برق برخوردار هستند
1397/11/06
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=75440