تلفات شبکه برق استان البرز به 12 درصد رسیده است
1397/10/17