تعداد 25 نیروگاه بزرگ سیکل ترکیبی در کشور تا قبل از تابستان سال 98 وارد مدار می‌شود
1397/08/30