بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین به شبکه سراسری متصل شد
1397/05/01