ارائه طرح‌های تشویقی برای صنایع همکار استان اصفهان در کاهش پیک بار برق تابستان
1397/02/26