پیک مصرف برق حدود 2400 مگاوات افزایش یافت
1393/12/25