سي و هفت مگاوات ساعت برق خورشیدی در زنجان وارد مدار شد
1397/04/26
سي و هفت مگاوات ساعت برق خورشیدی در زنجان وارد مدار شد
1397/04/26