چهل و شش سد بزرگ تامین کننده آب شرب در وضعیت بحرانی/ مهر و آبان بارندگی‌های جدی نخواهیم داشت
1397/06/14
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=62049