هفتاد دو سد بزرگ کشور کمتر از 40 درصد آب دارند/ کاهش 34 درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور/ 55 درصد مخازن سدهای استان تهران خالی است
1397/04/16