نیمی از سدهای بزرگ کشور کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند
1397/06/11