متوسط بارش های استان همدان به 30 میلیمتر رسید
1397/08/06