خوزستان از لحاظ شدت خشکسالی جزو 10 استان اول کشور است/ استفاده از تمامی حجم آب موجود در یک مقطع زمانی اصولی نیست
1397/03/28