بيش از 80 درصد آبخوان‌ها ممنوعه و یا فاقد پتانسيل آب زيرزميني هستند
1397/10/05